Lezing: De Negen Principes van de Excellente Schoolleider

Steeds meer onderzoek indiceert de grote betekenis van de schoolleider voor de kwaliteit van het onderwijs. Zoals een leraar bepalend is voor het floreren van de klas, zo is de schoolleider bepalend voor het functioneren van de school als geheel en langs die lijn voor de resultaten van de leerlingen. Vaak baseren we ons op gegevens uit de VS, Canada en Australië om weer te geven hoe de schoolleider zou moeten handelen om optimaal bij te dragen aan de ontwikkeling van  de school. Daarbij wordt gemakkelijk voorbij gegaan aan de specifieke Nederlandse condities. De beste schoolleiders in ons land blijken een negental principes (De Negen Principes van de Excellente Schoolleider) consequent en in samenhang toe te passen in hun scholen:  

  1. passie voor onderwijs
  2. wind zaaien en… er staan als het stormt
  3. positieve grondhouding
  4. vitale, gedeelde visie
  5. werken aan een topteam
  6. ruimte geven
  7. visie vertalen in handelen
  8. stimuleren van professioneel gedrag
  9. er zijn…

In de lezing worden de 9 principes gepresenteerd. Binnen die negen principes vormen (a) vitale visie, (b)professionele ruimte en (c) trainen als een topteam een sterke eenheid: de gouden driehoek. Desgewenst kunnen deze 3 een accent krijgen.

Lezing: tenminste 45 minuten, tot 1.15 minuten. Uit te breiden tot een workshop. Mail voor verzoeken en vragen:  Contact

Lees meer in:  De negen principes van de excellente schoolleider (Publicaties)  

Spreker: drs. Luc F. Greven, voormalig schoolleider, hogeschool docent, lid faculteitsdirectie HU, directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek, voorzitter en lid Raden van Toezicht in het onderwijs etc. Recente publicaties: De Negen Principes van de excellente schoolleider, De Toekomst van de intern begeleider, Kantelende scholen, Een vitale visie voor school, De 10 principes van de intern begeleider.